Coördinator Ruimte

IGEMO is een vereniging van lokale besturen in het arrondissement Mechelen die diensten ontwikkelt en verleent voor een veelheid aan beleidsdomeinen en thema’s: klimaat, milieu, ruimtelijke ordening, stedenbouw, mobiliteit, erfgoed , wonen, ondernemen, werken, welzijn … IGEMO is een organisatie van kansen en mogelijkheden. In functie van de huidige en toekomstige behoeften van lokale besturen worden steeds nieuwe domeinen aangesneden en projecten ontwikkeld.

IGEMO is tevens het regionaal samenwerkingsverband van de streek ‘Rivierenland’ waar uitdaging en ambities van bovenlokaal belang binnen een interbestuurlijke context worden aangepakt. IGEMO is de motor en brandstof voor streekontwikkeling in de regio. IGEMO heeft de ambitie te fungeren als een koepelstructuur voor alle regionale samenwerkingsnoden en -verbanden in de regio.

In haar hoedanigheid van zowel dienstverlenende vereniging als regionaal samenwerkingsverband voert IGEMO een aantal belangrijke waarden hoog in het vaandel: duurzaamheid, innovatie en kwaliteit. IGEMO heeft de ambitie een voortrekker te zijn in de eigen regio en in Vlaanderen. 

Gelet op haar ambities en waarden hebben de medewerkers van IGEMO een aantal belangrijke gemeenschappelijke kenmerken:

 • een uitdrukkelijk engagement voor duurzame ontwikkeling, zowel op ecologisch, sociaal als economisch vlak;
 • 100 % inzet en enthousiasme om de visie, de doelstellingen en de ambities van IGEMO te verwezenlijken;
 • de wil om een kwaliteitsvolle en deskundige dienstverlening te realiseren;
 • oplossings- en toekomstgericht denken en handelen met oog voor innovatie, creativiteit… 

Met betrekking tot het werkdomein ‘ruimte’ wil IGEMO zowel lokaal als regionaal bakens verzetten, met o.a. ambities op het vlak van: het streven naar een goede ruimtelijke ordening, een regionale en lokale programmatie en ontwikkeling met oog voor de diverse ruimtevragen en gewenste evenwichten in functie van ‘werken, wonen en leven’, het deskundig ondersteunen van lokale diensten stedenbouw en/of ruimtelijke ordening, het inzetten van nieuwe en gepaste instrumenten… 

De cel ‘ruimte’ van IGEMO legt zich o.a. toe op de volgende opdrachten:

 • het ontwikkelen van een regionale visie binnen de context van het BRV;
 • het realiseren van een regionale samenwerking in functie van programmering en ontwikkeling;
 • het ondersteunen van lokale besturen bij ruimtelijke uitdagingen en vraagstukken;
 • het ruimtelijk en stedenbouwkundig ondersteunen van de eigen ontwikkelingsprojecten (woonprojecten, bedrijventerreinen, publieke en open ruimteprojecten …);
 • het opmaken van masterplannen, beeldkwaliteitsplannen, inrichtingsstudies …;
 • het opmaken van (gemeentelijke) ruimtelijke uitvoeringsplannen;
 • het uitvoeren van MER-screenings en het begeleiden van MER-procedures; 
 • het ondersteunen van gemeentelijke diensten (stedenbouw en/of ruimtelijke planning);
 • het handhaven van de omgevingsvergunning (luik ‘stedenbouw’ binnen intergemeentelijke cel ‘omgevingshandhaving’). 

IGEMO wenst zich te versterken met een 

                                                           COÖRDINATOR RUIMTE 

Jouw uitdaging 

Je werkt als coördinator RUIMTE in teamverband mee aan de realisatie van de dienstverlening aan lokale besturen. Je bent verantwoordelijk voor 1) visieontwikkeling en concrete initiatieven in functie van een regionale samenwerking; 2) een professionele en deskundige dienstverlening op het vlak van masterplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige ontwerpen, inrichtingsplannen, e.d. en 3) de ondersteuning van collega’s (o.a. ruimtelijke planners, projectontwikkelaars, ed.) bij de uitvoering van hun projecten, opdrachten en taken. 

IGEMO beschikt momenteel over 4 erkende planologen, die zowel plan- als projectmatig in een sterk teamverband werken aan de ruimtelijke ontwikkeling van het arrondissement Mechelen. 

Jouw taken

 • Je maakt ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige concepten en ontwerpen, inrichtingsschetsen en -ontwerpen op.
 • Je werkt stedenbouwkundige visies, richtlijnen en voorschriften uit.
 • Je werkt mee aan de uitvoering van studieopdrachten (beeldkwaliteitsstudies, woonbehoeftestudies …).
 • Je ondersteunt collega-ruimtelijke planners bij de uitvoering van hun opdrachten en taken.
 • Je communiceert en overlegt met overheden, stakeholders en bewoners.
 • Je staat mee in voor de dienstverlening inzake ruimtelijke structuur- en mobiliteitsplanning.
 • Je initieert en coördineert regionale samenwerking op het vlak van programmering, planning en ontwikkeling (binnen de context van het BRV).
 • Je ondersteunt en werkt mee aan de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen, woonzones, renovatie-, saneringsprojecten en andere ruimtelijke ontwikkelingsinitiatieven.
 • Je voert besprekingen met lokale besturen en detecteert nieuwe planningsinitiatieven.
 • Je tekent planningsstrategieën uit en bepaalt het procesverloop.
 • Je verleent advies en ondersteuning aan de gemeenten op het vlak van ruimtelijke ordening en stedenbouw. 

Jouw profiel

 • Je bent ambitieus en ondernemend.
 • Je bent innoverend en creatief.
 • Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden (schriftelijk en mondeling).
 • Je bent sterk in argumenteren en overtuigen.
 • Je bent contactvaardig.
 • Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.
 • Je bent resultaatsgericht.
 • Je kan planmatig denken en handelen.
 • Je bent snel van begrip en beschikt over een sterk analytisch en visueel vermogen.
 • Je hebt een grondige kennis van ruimtelijke planning en stedenbouw.
 • Je bent vertrouwd met PC, tekenprogramma’s en internettoepassingen.
 • Je beschikt over een universitair diploma of een diploma hoger niet-universitair onderwijs en een diploma van een opleiding “ruimtelijke ordening”.
 • Je voldoet aan de voorwaarden voor opname in het register van ruimtelijke planners (Besluit Vlaamse Regering 5/05/2000).
 • Je hebt relevante werkervaring op het vlak van ruimtelijke planning en/of stedenbouw.
 • Je bent vertrouwd met de werking van overheden.
 • Je bent flexibel.

Ons aanbod

 • Je krijgt een boeiende job met talrijke uitdagingen en eigen verantwoordelijkheden.
 • Je krijgt een voltijds contract voor onbepaalde duur en een loon volgens de weddenschalen van de openbare sector (niveau A), met extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, smartphone …). Nuttige, relevante werkervaring wordt opgenomen in de verloning.
 • Je komt terecht in een dynamisch en ambitieuze lerende organisatie met een aangename werksfeer.
 • Je kan onmiddellijk in dienst treden.

Selectieprocedure

Een eerste selectie vindt plaats op basis van een beoordeling van je c.v. en motivatiebrief. De tweede selectie gebeurt op basis van een schriftelijke (“blaas ons van de sokken”) proef die je thuis uitvoert. Tijdens de selectieproeven worden zowel deskundigheid als vaardigheden en competenties getest. 

Interesse? 

Stuur dan een gemotiveerde sollicitatiebrief met c.v. vóór 28 februari 2018 naar IGEMO, t.a.v. dhr. P. De Bruyne, algemeen directeur, Schoutetstraat 2, 2800 Mechelen of per e-mail: jobs@igemo.be

Meer info? 

Voor meer informatie neem je contact op met dhr. Peter De Bruyne, algemeen directeur IGEMO, op het nummer 015 28 50 59.