Ontwikkeling van woonprojecten

IGEMO realiseert ruimte om te wonen door:
• de ontwikkeling van greenfields;
• de reconversie van brownfields;
• de renovatie van verouderde gebouwen;
• het op de markt brengen van bouwkavels en woonentiteiten;
• een activeringsbeleid inzake leegstand.

In essentie ontwikkelt IGEMO woonprojecten die gekenmerkt worden door grootschaligheid en/of complexiteit. De publieke ontwikkeling van grootschalige projecten is gewenst of zelfs
vereist in functie van enerzijds de kwaliteitsvolle ontwikkeling van woonentiteiten en publieke infrastructuren (wegenis, nutsvoorzieningen …) en anderzijds de realisatie – op zowel kwalitatieve als kwantitatieve wijze – van openbare
voorzieningen (ruimte voor water, groenbeleving,
natuurontwikkeling, recreatie …).

IGEMO wordt als publieke ontwikkelaar gedreven door maatschappelijke objectieven die toelaten de diverse ambities die lokale besturen hebben bij de ontwikkeling van een woonproject
(betaalbaar, duurzaam, ruimte voor andere functies …) ook effectief waar te maken.

IGEMO kan bogen op ervaring in de ontwikkeling van volgende woonprojecten:
Woonproject Papenhof in Mechelen
Woonproject Graanmolens in Sint-Amands
Woonproject Grote Heide in Bonheiden

Contact

Werner Van Hoof
Teammanager gebiedsontwikkeling
015 28 65 80
werner.vanhoof@igemo.be