Wonen

Woonprojecten

IGEMO wordt de laatste jaren door verschillende gemeenten aangesteld voor de ontwikkeling van nieuwe woonprojecten. Het gaat meestal om gebieden die in het Ruimtelijk Structuurplan bestemd worden voor grootschalige woningbouw. Er wordt specifiek gekozen voor IGEMO omdat er in het woonproject belangrijke publieke doelstellingen vooropgesteld worden:

  • complexe ontwikkelingsprocessen met diverse actoren
  • een groot aandeel groenoppervlakte: parkgebied, bosgebied en natuurgebied
  • verregaande duurzaamheidseisen op globaal- en perceelsniveau

Deze doelstellingen kunnen in een privaat-publiek samenwerkingsverband meestal moeilijk gerealiseerd worden. Bovendien dienen de woongelegenheden aan een betaalbare prijs op de markt te worden gebracht, hetgeen voor een private ontwikkelaar zelden financieel haalbaar is. De ontwikkelingswerkzaamheden van IGEMO kunnen onderverdeeld worden in volgende deelgebieden:

  • Grondverwervingen: particuliere aankopen, opmaak en uitvoering van onteigeningsplannen
  • Aanleg van het openbaar domein: opmaak van het ontwerp, coördinatie van studiebureau, haalbaarheidsstudies, subsidieaanvragen, aanbestedingsprocedures, opvolging der werken  …
  • Verkoop van de individuele percelen of woonlobben: uitwerken van de verkoopstrategie, de verkoopsvoorwaarden en de communicatieaanpak

Woonbeleid

Woonbeleid krijgt zowel bovenlokaal als lokaal steeds meer aandacht. De regierol van de gemeenten komt de laatste jaren nadrukkelijker op de voorgrond. Goed en comfortabel wonen is vaak een dure zaak. De gevolgen van een woning met kwaliteitsgebreken en een energieverslindend  bouwwijze hebben eveneens hun kostprijs.

Sommige gemeenten opteren ervoor om autonoom hun woonbeleid vorm te geven. Andere gemeenten zien een meerwaarde in een intergemeentelijke samenwerking.  IGEMO kan hierbij optreden als partner en als realisator van delen van dit woonbeleid.

De gemeenten Berlaar, Bonheiden, Duffel, Putte en Sint-Katelijne-Waver namen het voortouw in deze regio met het oprichten van de interlokale vereniging ‘Wonen langs Dijle en Nete’.  Via deze vereniging willen de vijf gemeenten hun woonbeleid kwalitatief en professioneel uitbouwen.  Voor de uitvoering doen ze beroep op de deskundigheid van IGEMO.