Water

water

De gemeentelijke taken die betrekking hebben op water zijn van zeer diverse aard:

  • Onderhoud, beheer en inrichting van waterlopen van 3e categorie en grachten;
  • Beheer en uitbouw van het rioleringsnetwerk;
  • Toezicht op het correct scheiden van afval- en hemelwater;
  • Voorkomen van wateroverlast  door een aangepast vergunningenbeleid en door een eigen doordacht ontwerp van het openbaar domein.

IGEMO volgt de recente ontwikkelingen in het waterbeleid op en neemt hiertoe, al dan niet ter vertegenwoordiging van de gemeenten, deel aan verschillende overlegorganen (VVSG klankbordwerkgroep Water, Waterschappen …).

Contact

Werner Van Hoof
Teammanager gebiedsontwikkeling
015 28 65 80
werner.vanhoof@igemo.be