Structuurplannen/masterplannen

Het scheppen van de juiste juridische context is niet altijd voldoende voor de realisatie van het ruimtelijk beleid. Met de opmaak van een masterplan wordt in samenspraak met de gemeente de inrichting en ontwikkeling van het betreffende deelgebied gedetailleerd uitgewerkt. Het resultaat is een op uitvoering gericht plan. Het masterplan beoogt een onderbouwde totaalvisie voor het gebied.

Het geeft duidelijk de gemaakte keuzes weer en geeft helder aan welke randvoorwaarden, ingrepen en maatregelen nodig zijn voor concrete realisatie. Een van die maatregelen kan de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan zijn, indien een bestemmingswijziging noodzakelijk is.

IGEMO maakt masterplannen op voor dorpskernen, open ruimte gebieden, woonontwikkelingen, erfgoedlandschappen, land- en tuinbouwgebieden …

Contact

Werner Van Hoof
Teammanager gebiedsontwikkeling
015 28 65 80
werner.vanhoof@igemo.be