Reductie van bestrijdingsmiddelen en omvormingsprogramma’s

Gemeenten zijn tegen 2015 verplicht hun onkruidbestrijding zonder pesticiden te realiseren. Daarnaast  moet  elk ontwerpplan voor openbare ruimte sinds 2009 een pesticidentoets ondergaan. De aanbevelingen van deze toets moeten opgenomen worden bij de realisatie van het ontwerp.
IGEMO ondersteunt de gemeenten bij de evolutie naar een pesticidenvrij beleid.

Opmaak en uitvoering van een reductieprogramma voor bestrijdingsmiddelen

  • IGEMO ondersteunt de gemeente  bij deopmaak van een reductieplan en volgt dit op.
  • Daartoe organiseert IGEMO in de gemeente een werkgroep bestrijdingsmiddelen, waaraan zowel vertegenwoordigers van de betrokken diensten (milieudienst, groendienst, technische dienst …) als beleidsverantwoordelijke deelnemen.
  • Er is regelmatig intergemeentelijk overleg rond het thema ‘reductie van bestrijdingsmiddelen’ via eenintergemeentelijk overlegplatform.
  • De burgers worden gestimuleerd om zelf minder bestrijdingsmiddelen te gebruiken via een workshop rond het onkruidvrij houden van verhardingen.

Het decreet ‘Duurzaam gebruik pesticiden’ regelt het gebruik van pesticiden door steden en gemeenten. Vanaf 1 januari 2015 geldt een verbod op het gebruik van pesticiden door openbare besturen. Het decreet biedt de mogelijkheid om in specifieke omstandigheden af te wijken van dit verbod. IGEMO ondersteunt
gemeenten en steden bij het reduceren van hun pesticidengebruik en bij het aanvragen van omvormingsprogramma’s (i.k.v. uitzonderingen). Sinds enkele jaren moet ook elk ontwerpplan voor openbare ruimten een pesticidentoets ondergaan. De aanbevelingen van deze toets moeten opgenomen worden bij de realisatie van het ontwerp. IGEMO begeleidt de gemeenten bij het uitvoeren van de pesticidentoets.

Contact

Leen Seynaeve
Projectmanager milieu, energie en duurzame ontwikkeling
015 28 60 21
leen.seynaeve@igemo.be