Mobiliteitsplan

mobiliteitsplan

Sneltoets van het gemeentelijk mobiliteitsplan IGEMO biedt ondersteuning aan voor gemeenten met een goedgekeurd mobiliteitsplan, onder meer door ondersteuning bij het uitvoeren van de sneltoets. De sneltoets:

 • evalueert of het mobiliteitsplan al dan niet verouderd is;
 • geeft richting aan het toekomstige gemeentelijk mobiliteitsbeleid;
 • leidt tot een plan van aanpak dat aangeeft hoe en wanneer de bijsturingwordt aangepakt en wat de engagementen van de partners zijn.

De sneltoets heeft drie mogelijke uitkomsten, drie ‘sporen’:

 • Spoor 1: Vernieuwen van het mobiliteitsplan. Hierbij begeleidt IGEMO de volledige procedure voor een nieuw mobiliteitsplan.
 • Spoor 2: Verbreding en verdieping van het mobiliteitsplan
 • Spoor 3: Het mobiliteitsplan wordt bevestigd.

Verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan

 • Verbreden: dit is het aanvullen van het mobiliteitsplan met nieuwe thema’s.  Deze nieuwe thema’s kunnen zijn:  autoluwe kernen, sluikverkeer, bovengemeentelijke vrachtroutes, gemeentelijk parkeerbeleid, gemeentegrensoverschrijdende problematiek, verkeersveiligheid, een nieuwe stationsomgeving …
 • Verdiepen van thema’s kan inhouden: het categoriseren van de wegen, routes van zwaar vervoer en fietsroutes beter op elkaar afstemmen, fietsbeleidsplan, intergemeentelijke samenwerking, sensibilisering en communicatie …

Het verbreden/verdiepen verloopt in verschillende fasen en stappen:

 • de opmaak van een verkenningsnota
 • de uitvoering van een onderzoek
 • de opmaak van actieprogramma’s

en leidt tot een nieuw ‘Beleidsplan mobiliteit’ Doel van het verbrede/verdiepte mobiliteitsplan is een meer kwalitatief, integraal, duurzamer mobiliteitsbeleid. De gemeente kan zelf eigen klemtonen leggen.

Contact

Pieter Dresselaers
mobiliteitsdeskundige/projectmanager mobiliteit
015 28 65 85
pieter.dresselaers@igemo.be