Vergunningen

vergunningen

De gemeente voert diverse activiteiten uit. Voor de uitbating of verandering van sommige activiteiten is de hogere overheid van oordeel dat deze potentiële milieuhinder met zich meebrengt en dient een toestemming te worden aangevraagd.
Afhankelijk van de aard en de ernst van demogelijke milieueffecten, is er sprake van een milieuvergunning (klasse 1 of 2) of een meldingsplicht (klasse 3).

IGEMO ondersteunt de gemeente bij de opmaak van een milieuvergunningsaanvraagof meldingsformulier.

Stappenplan:

  • controle van de bestaande milieuvergunning(en);
  • in kaart brengen van de actuele toestand van de site;
  • opmaak van een milieuvergunningsaanvraag/-melding;
  • bespreking met de gemeente;
  • bespreking met de vergunningverlenende overheid.