Ontwikkeling van bedrijventerreinen

gemeenten-bedrijven-overzicht

Gelet op de ligging van het arrondissement Mechelen, in het hart van Vlaanderen, pal in de Vlaamse Ruit, is de roep naar ruimte om te ondernemen in deze regio bijzonder groot.

IGEMO realiseert ruimte om te ondernemen door:
• de ontwikkeling van greenfields;
• de reconversie van brownfields;
• de revitalisatie van verouderde bedrijventerreinen;
• het op de markt brengen van niet benutte percelen;
• het aanbieden van uitgeruste kantoren en ateliers in een bedrijvencentrum.

Bij de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen loopt duurzaamheid als een rode draad doorheen de aanpak van IGEMO. De realisatie van CO2 -neutrale bedrijventerreinen is daarbij steeds een uitgangspunt.

Duurzaamheid stopt niet bij de realisatie van een bedrijventerrein. Daarom staat IGEMO ook in voor het beheer en de nazorg van de terreinen. Door een actief en integraal aanbod op het vlak van bedrijvenparkmanagement zorgt IGEMO niet enkel voor het dagdagelijkse beheer van bedrijventerreinen, maar levert ook diensten aan de bedrijven en creëert een platform om kennis en expertise tussen bedrijven onderling uit te wisselen. Een sterk sociaal netwerk zorgt voor een gezond economisch netwerk.

KMO-zone ‘Itterbeek’, Duffel
KMO-zone ‘Dreefvelden’, Sint-Katelijne-Waver
KMO-zone ‘De Hutten’, Berlaar
KMO-zone ‘Winning’, Puurs 
KMO-zone ‘Klein Boom’, Putte
KMO-zone ‘Woestijnstraat’, Bornem
KMO-zone ‘Gansbroekstraat’, Puurs

Contact

Werner Van Hoof
Teammanager gebiedsontwikkeling
015 28 65 80
werner.vanhoof@igemo.be

Kmo-zone ‘Itterbeek’, Duffel

De realisatie van de KMO-zone Itterbeek geeft invulling aan een bestaande zone in het gewestplan en is gespreid over twee fasen. De eerste fase van 10 ha werd eind 2000 volledig verkocht en bestaat uit 18 bedrijven. Fase 2 omvat 8 ha. Bij de realisatie van de kmo-zone maakte IGEMO gebruik van verschillende subsidies o.a. voor de aanleg van wegenis, riolering en groenvoorzieningen, de afkoppeling van de bedrijven en het realiseren van een gescheiden rioleringsstelsel in de eerste fase en de ontsluiting van het  bedrijventerrein op de N108.

Om tegemoet te komen aan de marktvraag werden enkele percelen in de 2de fase van het bedrijventerrein opgesplitst. Zo kunnen ook kleinere bedrijven op de KMO-zone terecht. De tweede fase biedt plaats aan een 29-tal nieuwe bedrijven.

naar boven

Kmo-zone ‘Dreefvelden’, Sint-Katelijne-Waver

In het centrum van de gemeente Sint-Katelijne-Waver lag het verouderde bedrijventerrein Dreefvelden. Negen bedrijven waren al actief op de brownfield en ook het containerpark en de gemeentelijke werkplaatsen waren er gevestigd. De overige oppervlakte (ongeveer 7 ha) was nog niet ontwikkeld.

Na verwerving van de resterende gronden is het bedrijventerrein volledig getransformeerd met een nieuwe hoofdontsluiting, een volwaardige groenbuffer, 24 nieuwe bedrijfskavels en een aantal gemeenschappelijke voorzieningen. Bovendien zal het bedrijventerrein volledig CO2-neutraal zijn.

naar boven

Kmo-zone ‘De Hutten’, Berlaar

Het structuurplan van de gemeente Berlaar voorziet de realisatie van een nieuw lokaal bedrijventerrein. Deze KMO-zone bevindt zich langsheen de N10 ter hoogte van Hemelshoek en de Huttestraat. Het bedrijventerrein zal plaats bieden aan lokale (zonevreemde) bedrijven uit de omgeving van Berlaar en heeft een netto-oppervlakte van circa 5 ha. De kmo-zone wordt ontwikkeld als een duurzaam, CO2-neutraal bedrijventerrein.

Het ‘RUP Kmo-zone De Hutten’ werd in 2012 definitief goedgekeurd door de provincie Antwerpen. Tegen dit RUP werden helaas diverse beroepschriften ingediend bij de Raad van State. Als gevolg hiervan heeft de gemeente Berlaar beslist de definitieve vaststelling van het RUP in te trekken. Het RUP werd
vervolgens licht gewijzigd en opnieuw voorlopig vastgesteld.

naar boven

Kmo-zone ‘Winning’, Puurs

In opdracht van de gemeente Puurs realiseert IGEMO de volledige ontwikkeling van de KMO-zone ‘Winning’. Het gebied van bijna 5 ha wordt begrensd door de Rijksweg (N16) in het noorden, de Dendermondsesteenweg (N17) in het oosten en het zuiden en de straat Neerlichter in het westen.

De KMO-zone heeft een netto oppervlakte van 2,8 ha en biedt plaats aan een 14-tal lokale bedrijven met perceeloppervlaktes tot 4 500 m². Het bedrijventerrein heeft een unieke zichtlocatie op de N16 en N17.

De aanvraag voor principiële subsidie voor de infrastructuurwerken werd in oktober 2013 goedgekeurd door het Agentschap Ondernemen. Deze subsidie zorgt, samen met de reeds bekomen overeenkomst (module 14) voor de ontsluiting van het bedrijventerrein op de gewestweg N17, voor de nodige middelen om een kwaliteitsvolle aanleg te realiseren.

naar boven

Kmo-zone ‘Klein Boom’, Putte

De KMO-zone Klein Boom is gelegen in de gelijknamige straat langsheen de Mechelbaan in Putte. Het bestaande bedrijventerrein wordt uitgebreid rondom de voormalige kleiput die nu ingericht is als vijver. Deze uitbreiding van het bestaande terrein met 5 ha biedt zowel uitbreidingsmogelijkheden aan bestaande bedrijven als huisvesting voor een 20-tal nieuwe bedrijven.

Het bedrijventerrein wordt volledig omsloten door een 15 m brede bufferzone met open grachten die zorgen voor de vertraagde afvoer van het hemelwater naar de vijver. Langsheen de nieuwe straat worden laanbomen aangeplant die, samen met de brede bufferzone, zorgen voor een groene inkleding van het bedrijventerrein.

Samen met de aanleg van het bedrijventerrein is ook de verkoop van de bedrijfspercelen van start gegaan. Er worden 20 percelen verkocht met diverse oppervlaktes tot 5 000 m². Een efficiënte en flexibele perceelsindeling zorgt, samen met een aanbod van voornamelijk percelen in koppelbouw, voor een zuinig  ruimtegebruik. Geïnteresseerde bedrijven dienen een kandidaatsdossier in voor de aankoop van een perceel.

De uitgifte van de percelen gebeurt op basis van een selectieprocedure waarbij in de rangschikking voorrang verleend wordt aan (zonevreemde) bedrijven uit Putte. IGEMO voorziet een volledig begeleidingstraject voor de bedrijven met advies inzake duurzaam bouwen.

naar boven

Kmo-zone ‘Woestijnstraat’, Bornem

In het kader van een herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan staat IGEMO in voor de realisatie van een lokaal bedrijventerrein.

In 2013 werd gestart met de opmaak van het RUP. Aan de hand van een enquêtering werd de behoeftestudie in eerste instantie geactualiseerd. Parallel aan de opmaak van het RUP werkte IGEMO een inrichtingsplan uit. Binnen het plangebied van het RUP dient ook een ecologische verbinding gecreëerd te worden langsheen de bestaande waterloop ‘Het beekje’.

naar boven

Kmo-zone ‘Gansbroekstraat’, Puurs

Bij de partiële herziening van het structuurplan van de gemeente Puurs is de herstructurering van een bestaand, maar niet ontwikkeld bedrijventerrein ten noorden van de Gansbroekstraat voorzien. Dit wordt gekoppeld aan de realisatie van een nieuw lokaal bedrijventerrein dat onmiddellijk grenst aan de bestaande bedrijfsgronden. Het plangebied is gelegen tussen de Gansbroekstraat en het Zeekanaal. Een gedeelte is momenteel bestemd als bosgebied en een gedeelte als niet-ontwikkelde industriezone.

IGEMO staat in voor de opmaak van het RUP ‘Gansbroekstraat’ en de volledige ontwikkeling van het duurzame en CO2-neutrale bedrijventerrein. Circa 5 ha van het terrein zal voorzien worden voor lokale bedrijven. De overige 6 ha wordt bestemd voor bovenlokale bedrijven.

naar boven