Activering onbenutte bedrijventerreinen

Bedrijfsgrond is schaars in Vlaanderen. Daarom zet IGEMO naast de herontwikkeling van brownfields en de realisatie van greenfields ook in op het activeren van bestaande onbenutte bedrijfskavels. Heel wat bedrijfskavels (of delen ervan) met een economische bestemming zijn immers onbenut en worden niet spontaan op de markt gebracht. Door overleg met de eigenaars en de gemeente en het uitvoeren van gerichte onderzoeken zoekt IGEMO naar oplossingen om deze onbenutte kavels te activeren.

Onderhandelingsteams

Eind juni 2007 lanceerde het Agentschap Ondernemen de projectoproep ‘onderhandelingsteams onbenutte bedrijfsgronden’. Doelstelling was om via onderhandelingen met individuele eigenaars te zoeken naar oplossingen om de onbenutte bedrijfskavels alsnog te (her)activeren. IGEMO kreeg hiervoor een subsidie in samenwerking met POM Antwerpen. Tijdens de loop van het project werden 4 bedrijvenzones verder onderzocht:

Bedrijventerrein Oppervlakte bedrijventerrein
bestemd (ha)
Oppervlakte bedrijventerrein
onbenut (ha)
Ragheno, Mechelen  175 19,80
Provinciale weg, Sint-Amands  3,63 1,5
Walemstraat, Duffel  106 30
KMO-zone Gansbroek, Puurs  –
 • Bedrijventerrein ‘Walemstaat’, Duffel: na gesprekken met eigenaars en het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie werd geconcludeerd dat het aangewezen is te streven naar een globale visie voor het gebied. De gemeente besliste vervolgens om de opmaak van een globaal ruimtelijk uitvoeringsplan
  op te starten. IGEMO staat in voor de opmaak van dit RUP.
 • Bedrijventerrein ‘Provincialeweg’, Sint-Amands: o.b.v. een analyse van het terrein en gesprekken met eigenaars en overheidsinstanties werden de knelpunten van het terrein in kaart gebracht en enkele oplossingstrajecten voorgesteld. De problemen zijn zo divers en complex dat enkel een globale aanpak van het bedrijventerrein een oplossing zal bieden. Hiervoor is de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan noodzakelijk alsook de opmaak van een gemeentelijk RUP.
 • Bedrijventerrein ‘Ragheno’, Mechelen: het bedrijventerrein wordt gekenmerkt door een complexe
  eigendomssituatie, ontsluitingsproblemen en bodem- en grondwaterproblemen. IGEMO heeft
  onderhandelingen gevoerd met alle eigenaars en ruimtelijk en financieel studiewerk laten uitvoeren. Op
  basis hiervan zullen de stad Mechelen en de private eigenaars het bedrijventerrein in de toekomst verder
  vorm geven.
 • Bedrijventerrein ‘Gansbroekstraat’, Puurs: het terrein werd in het verleden ingericht en gebruikt als gipsbezinkingsbekken. In het kader van de opmaak van een haalbaarheidsstudie wordt een onderzoek naar bodem en water uitgevoerd in het te ontwikkelen gebied.

Activeringsteams

In 2012 lanceerde het Agentschap Ondernemen de projectoproep ‘activeringsteams onbenutte bedrijfsgronden’ als vervolgtraject op het project ‘onderhandlingsteams’. IGEMO heeft een subsidie voor het project bekomen, samen met POM Antwerpen, IOK en Igean Dienstverlening. De subsidieperiode loopt van 2013 tot en met
2016.