Basisdienstverlening

basisdienstverlening

Gemeenten die lid zijn van IGEMO kunnen gebruik maken van een basisdienstverlening. De opzet van de basisdienstverlening is een aanspreekpunt voor de gemeentelijke deelnemers te zijn bij de uitvoering van hun dagdagelijkse taken met betrekking tot milieu, natuur, ruimtelijke ordening  en mobiliteit. De dienstverlening is dan ook samengesteld in functie van de noden en behoeften die gedetecteerd worden bij de gemeenten. Op volgende diensten kunnen de gemeentelijke deelnemers een beroep doen:

Advies

Het formuleren van adviezen over (boven)gemeentelijke beleidsplannen

IGEMO ondersteunt de gemeenten bij het formuleren van gemeentelijke adviezen over bovenlokale beleidsplannen. Gemeenten kunnen eveneens advies vragen over gemeentelijke beleidsplannen die niet in samenwerking met IGEMO opgemaakt worden.

Technische adviesverlening inzake milieu, natuur,
ruimtelijke ordening, stedenbouw en mobiliteit

Gemeenten kunnen een beroep doen op IGEMO voor volgende adviezen:

 • ondersteunen van de gemeente bij het formuleren van een advies met betrekking tot milieu- en natuurvergunningsaanvragen, bodemsaneringsprojecten …;
 • advies bij milieuvergunningsdossiers opgemaakt door de gemeente;
 • advies bij interpretatie en toepassing van de wetgeving inzake milieu, natuur, ruimtelijke ordening en mobiliteit;
 • screening van gemeentelijke verordeningen en reglementen inzake milieu, natuur, ruimtelijke ordening en mobiliteit.

Deze vragen kunnen schriftelijk (via brief, fax of e-mail) of telefonisch doorgegeven worden. In onderling overleg wordt bepaald binnen welke tijdspanne het advies verstrekt zal worden. De basisdienstverlening is enkel aanspreekbaar voor de gemeentelijke diensten. Rechtstreekse vragen van de bevolking worden niet beantwoord.  Vragen van de bevolking kunnen, via de gemeentelijke diensten, doorgegeven worden aan IGEMO.

naar boven

Informatie

Met deze dienstverlening wil IGEMO beleidsverantwoordelijken en ambtenaren informeren over relevante ontwikkelingen die voor hen van lokaal en/of regionaal belang zijn.

Dit wordt onder andere gerealiseerd door het organiseren van studiedagen en het verspreiden van nieuwsbrieven.

naar boven

Vertegenwoordiging

IGEMO treedt op als belangenbehartiger van de lokale besturen. Nieuwe beleidstendensen en -ontwikkelingen worden nauwgezet opgevolgd. IGEMO maakt standpuntnota’s en visieteksten op, voert besprekingen met administraties en kabinetten, overlegt met koepel- en adviesorganisaties …

IGEMO vertegenwoordigt en ondersteunt lokale besturen in haar contacten met hogere overheden en derden.

Dit behelst zowel de vertegenwoordiging op bovengemeentelijke overlegplatformen als de ondersteuning als expert tijdens overlegmomenten.

naar boven

Overleg

IGEMO wil met deze dienstverlening intergemeentelijke  gespreksplatformen aanbieden aan de gemeentelijke beleidsverantwoordelijken en ambtenaren betrokken bij het beleid inzake milieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit.

De doelstellingen die hierbij nagestreefd worden, zijn het realiseren van informatiedoorstroming, het uitwisselen van ideeën en het stimuleren van samenwerking.

IGEMO biedt de volgende overlegplatformen aan:

 • het Adviescomité Milieu;
 • het Adviescomité Ruimtelijke Ordening (voorheen: Streekbeleid);
 • een overlegplatform met milieu-/duurzaamheidsambtenaren;
 • een overlegplatform met stedenbouwkundige ambtenaren (Atrium);
 • een overlegplatform met communicatieambtenaren;
 • de klankbordwerkgroep ‘ik leef verstandig’;
 • een overlegplatform met GIS-ambtenaren;
 • een werkgroep ‘Code voor infrastructuur- en nutsleidingen langs gemeentewegen.Buiten het raamwerk van de vermelde beleidsdomeinen doch binnen het financieel kader van de
  basisdienstverlening organiseert IGEMO:
 • de Conferentie van burgemeesters;
 • de Conferentie van OCMW-voorzitters.

naar boven

Communicatie

IGEMO zet een waaier aan communicatiemiddelen in om zowel de lokale besturen als de diverse doelgroepen (inwoners, bedrijven, verenigingen …) te informeren omtrent haar activiteiten en de projecten die in opdracht van de lokale besturen gerealiseerd worden.

De website www.igemo.be geeft een volledig overzicht van de dienstverlening van IGEMO. Particulieren en bedrijven vinden er alle mogelijke informatie terug over bouwkavels, woningen, bedrijfspercelen, kantoren, garages, bedrijfsruimten … die IGEMO te koop of te huur aanbiedt. Ook andere productinformatie (leningen, scans …) wordt via de website bekendgemaakt.

IGEMO verspreidt 2x per jaar een huis-aan-huis informatieblad met nuttige info over haar activiteiten en projecten.

Gemeentelijke mandatarissen en personeelsleden worden zowel omtrent relevante beleidsmatige ontwikkelingen als de projectmatige dienstverlening geïnformeerd via diverse kanalen:

 • de digitale IGEMO-nieuwsbrief;
 • de digitale IGEMO-mailings;
 • periodieke rondgang (Colleges van Burgemeester en Schepenen).…

In functie van specifieke beleidsaangelegenheden of dossiers verstrekt IGEMO toelichtingen aan adviesraden,  belangengroeperingen …

naar boven

Netwerking

IGEMO beoogt een kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening die beantwoordt aan de noden en behoeften van de lokale besturen. Daarom is het belangrijk dat IGEMO voortdurend voeling houdt met de lokale besturen.
Dit impliceert:

 • het streven naar een goede, vertrouwenswekkende relatie;
 • het peilen naar en bewaken van de klantentevredenheid;
 • het detecteren van de specifieke noden en behoeften.Het bestuur, de directie, het management en de medewerkers nemen deze opdracht ter harte. Regelmatig
  vinden overlegmomenten plaats, zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau. Specifiek voor de ecologische dienstverlening heeft IGEMO voor elke gemeente een contactpersoon aangesteld. Deze IGEMO-medewerker onderhoudt regelmatige contacten met zowel de beleids- als de administratief
  verantwoordelijken.

naar boven