MOVE

Mobility Opportunities Valuable to Everybody

MOVE is een duurzaam mobiliteitsproject binnen het Europees North Sea Region programma. Als Belgische ‘pilot’ leidt IGEMO het project in regio Rivierenland gedurende vier jaar (2018-2021).

Duurzame mobiliteit voor iedereen?

Moderne, groene mobiliteitsinitiatieven zoals fiets- en autodelen zijn vaak niet aanwezig in rurale en voorstedelijke gebieden. De lange afstanden en het gebrek aan gebruikers zorgen ervoor dat deze initiatieven duur en soms onhaalbaar zijn. Resultaat? Mensen zijn aangewezen op de auto en dat leidt vaak tot vervoersarmoede.

Gemeenten worstelen op hun beurt om hun regio bereikbaar te houden en het openbaar vervoer te vergroenen. Het openbaar vervoer blijft echter zwaar gesubsidieerd en is niet altijd efficiënt.

Duurzame mobiliteitsinitiatieven door co-creatie

Om die problemen aan te pakken, wil MOVE innovatieve en duurzame mobiliteitsinitiatieven ontwikkelen door co-creatie. Gemeenten, kennisinstellingen, lokale economische spelers, mobiliteitsaanbieders en de lokale bevolking worden samen rond de tafel gebracht. Het uiteindelijke doel van deze co-creatie is de bereikbaarheid vergroten, kosten verlagen en het privégebruik van de auto verminderen.

Mobiliteitsinitiatieven in een niet-stedelijke context

MOVE zal binnen vier pilootprojecten concreet werken aan:

  • Een fiets- en autodeelsysteem, aangepast aan de niet-stedelijke context
  • Een specifieke actie voor mobiliteitsarmen
  • Een waterbus of -taxi
  • Een flex-bus

MOVE heeft de ambitie om minimaal twee diensten binnen het project operationeel te krijgen. Voor alle pilootprojecten wordt een concreet businessplan opgemaakt. Welke projecten in de praktijk van start zullen gaan, hangt af van de markt- en financiële analyse en de capaciteit van de marktspelers.

MOVE is een project dat medegefinancierd wordt vanuit het North Sea Region Programme 2014 – 2020.