FAQ leegstand

Op deze pagina vind je een lijst met veelgestelde vragen rond leegstand. Staat het antwoord op je vraag hier niet bij? Neem dan gerust contact op met onze dossierbeheerder leegstand.

Uw woning/gebouw werd opgenomen in het leegstandsregister
Houders van het zakelijk recht
Uw woning/gebouw werd opgenomen in het leegstandsregister en wordt verkocht, vererfd of geschonken
Wij kochten een woning/gebouw dat opgenomen is in het gemeentelijk leegstandsregister (voor datum aankoopakte). Wat zijn de gevolgen voor ons?
Uw woning/gebouw wordt gerenoveerd
Uw woning/gebouw wordt gesloopt
De houder van het zakelijk recht en vroegere bewoner van de leegstaande woning werd opgenomen in een ouderenvoorziening
Schrappingsaanvragen
Voor- en nadelen van een opname in het leegstandsregister
Belastingplicht leegstand

Uw woning/gebouw werd opgenomen in het leegstandsregister


U ontving een akte ‘Opname Leegstand’, maar u bent echter geen houder van het zakelijk recht meer?

Bezorg IGEMO de schrappingsaanvraag samen met een kopie van de verkoopakte. Daarna schrappen wij u als eigenaar van dit pand en worden de nieuwe houders van het zakelijk recht aangeschreven.

U ontving een akte ‘Opname Leegstand’, nochtans werden niet alle houders van het zakelijk recht aangeschreven?

Bij een erfenis kan u ons een attest van erfopvolging bezorgen. Na het ontvangen van dit attest schrijven wij alle houders van het zakelijk recht aan.

Indien u de woning recent heeft aangekocht, bezorgt u IGEMO een kopie van uw aankoopakte. Na het ontvangen van deze akte schrijven wij alle houders van het zakelijk recht aan.

Het is belangrijk om IGEMO op de hoogte te brengen wie de andere houders van het zakelijk recht zijn. Indien jullie belastingplichtig zouden worden, worden de aangeschreven houders van het zakelijk recht hoofdelijk aansprakelijk voor de leegstandsbelasting.

U bent aangeschreven als houders van het zakelijk recht, maar u kocht deze woning echter minder dan 1 jaar geleden aan?

Indien u nog geen jaar houder van het zakelijk recht bent, heeft u recht op een vrijstelling voor het eerste belastingjaar. Bezorg IGEMO een kopie van uw aankoopakte van de woning/het gebouw.

naar boven

Houders van het zakelijk recht


Uw moeder/vader/familielid werd aangeschreven als houder van het zakelijk recht van de woning. Zij/hij is enkel vruchtgebruiker van deze woning. Kan dit in het leegstandsregister rechtgezet worden?

Deze persoon werd correct aangeschreven. De houder van het zakelijk recht is de persoon die beschikt over het vruchtgebruik.

U bent enkel grondeigenaar, maar werd wel aangeschreven als houder van het zakelijk recht?

De houder van het zakelijk recht is de persoon die beschikt over het recht van opstal. Bezorg IGEMO een kopie van de opstalakte en dan wordt de opstalhouder aangeschreven als houder van het zakelijk recht. De grondeigenaar wordt geschrapt uit het leegstandsregister.

U bent aangeschreven als houders van het zakelijk recht, maar toch beschikt u enkel over het recht van opstal?

U werd correct aangeschreven als houder van het zakelijk recht. De houder van het zakelijk recht is de persoon die beschikt over het recht van opstal. Het pand is uw eigendom.

naar boven

Uw woning/gebouw werd opgenomen in het leegstandsregister en wordt verkocht, vererfd of geschonken

Uw woning is opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister, maar de woning wordt binnenkort verkocht?

Zodra de verkoopakte bij de notaris getekend wordt, kan u aan IGEMO een kopie van deze akte bezorgen. Zodra de verkoopakte in ons bezit is, schrappen wij u als eigenaar van deze woning uit het leegstandsregister. De nieuwe houders van het zakelijk worden dan aangeschreven en zijn vanaf de datum van de verkoopakte verantwoordelijk voor de leegstand.

Dient de verkoopakte een geregistreerde versie te zijn?

Neen, indien het pand/de woning verkocht werd, vraagt u aan uw notaris een kopie van de getekende verkoopakte. Deze bezorgt u aan IGEMO.

Indien het pand/de woning verkocht werd, mag de notaris een kopie van de akte bezorgen aan IGEMO?

U mag uw notaris de opdracht geven om deze na de verkoop van de woning zo snel mogelijk aan IGEMO te bezorgen. Let op, u blijft verantwoordelijk voor de melding van de overdracht wanneer uw notaris het nalaat om IGEMO op de hoogte te brengen.

Er is een compromis tot verkoop opgesteld. Kan u een schrapping als eigenaar uit het leegstandsregister aanvragen?

Een compromis is geldig indien deze geregistreerd werd en geen opschortende voorwaarden bevat.

De houder van het zakelijk recht zal de woning binnenkort schenken aan de kinderen?

Zodra de woning geschonken werd, stuurt u IGEMO een kopie van de notariële akte op. Zodra we deze ontvangen, maken we de overdracht in het leegstandsregister.

naar boven

Wij kochten een woning/gebouw dat opgenomen is in het gemeentelijk leegstandsregister (voor datum aankoopakte). Wat zijn de gevolgen voor ons?

U kocht een woning die opgenomen is in het leegstandsregister. Wordt u nu verantwoordelijk voor de leegstand?

Ja, indien u een woning kocht, die werd opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister, bent u als nieuwe eigenaar verantwoordelijk voor de leegstand. Zodra er in uw dossier veranderingen zijn, dient u deze dus mee te delen aan IGEMO.

U kocht een woning die opgenomen is in het leegstandsregister. Heeft dit een voordeel voor u?

Indien uw woning minder dan 4 jaar geregistreerd is in het leegstandsregister, geniet de koper een vermindering op de heffingsgrondslag van 30 000 euro. Dit voordeel komt neer op 3 000 euro bij een groot beschrijf of 1 500 euro bij een klein beschrijf. Bijkomende voorwaarden zijn dat de woning gerenoveerd wordt en dat iemand binnen 2 jaar na registratie van de aankoopakte de woning gebruikt als hoofdverblijfplaats.

U kocht een woning die opgenomen is in het leegstandsregister. Heeft u recht op een vrijstelling?

Indien u voordien geen deels houder van het zakelijk recht waren en u bent minder dan 12 maanden nieuwe houder van het zakelijk recht, dan heeft u recht op een vrijstelling. De vrijstelling ‘Nieuwe houder van het zakelijk recht’ geldt voor de eerste belastingplicht volgend op de datum van uw aankoopakte van de woning.

U kocht een woning die opgenomen is in het leegstandsregister. Loopt het aantal belastingtermijnen voor u verder?

Neen, indien u nog niet deels eigenaar was, worden de termijnen van belastingplicht, voor de nieuwe houder van het zakelijk recht, herleid naar nul.

naar boven

Uw woning/gebouw wordt gerenoveerd

Uw woning werd opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister. U bent deze echter aan het verbouwen en bent in het bezit van een stedenbouwkundige vergunning?

Indien uw woning/gebouw gerenoveerd wordt volgens een niet-vervallen stedenbouwkundige vergunning, wordt een gebouw vrijgesteld van de belasting. Deze vrijstelling geldt voor een periode van 1 jaar en is tweemaal aaneensluitend verlengbaar met 1 jaar.

U heeft een vrijstelling op basis van een stedenbouwkundige vergunning, maar deze loopt bijna af. Kan deze vrijstelling verlengd worden?

Een vrijstelling op basis van een stedenbouwkundige vergunning geldt voor een periode van 1 jaar en is tweemaal aaneensluitend verlengbaar met 1 jaar. De aanvraag voor een 1ste en 2de verlenging gebeurt met volgende stukken: minstens 1 factuur, niet ouder dan 1 jaar, voor een bedrag van minstens 2500 euro (btw inbegrepen) dat betrekking heeft op de uitgevoerde werken.

U bent uw woning aan het renoveren zonder een stedenbouwkundige vergunning. Heeft u recht op een vrijstelling?

Indien u niet in het bezit van een stedenbouwkundige vergunning bent, kan u een vrijstelling verkrijgen op basis van een renovatiedossier voor werken die geen stedenbouwkundige vergunning vereisen.

Hoe stelt u een renovatiedossier op?
Een renovatiedossier bevat minstens:
 een plan of tekening en enkele foto’s van de bestaande toestand van het te renoveren gedeelte;
 een plan of tekening van de toestand na de renovatie, indien deze verschillend is van de bestaande toestand;
 een overzicht van alle niet vergunningsplichtige werken die werden/worden uitgevoerd;
 een tijdschema dat aangeeft wanneer de werken uitgevoerd worden.

Kan u een voorbeeld van een renovatiedossier bekomen?
Indien u een voorbeeld van een renovatiedossier wenst, stuurt IGEMO u een modeldocument voor de opmaak van een renovatiedossier

Wanneer gaat uw vrijstelling op basis van een renovatiedossier in?

Uw vrijstelling op basis van een renovatiedossier gaat in zodra IGEMO een volledig renovatiedossier ontvangen heeft.

U heeft een vrijstelling op basis van bezit renovatiedossier. Deze vrijstelling loopt bijna af. Kan u een verlenging van deze vrijstelling aanvragen?

Een vrijstelling op basis van bezit renovatiedossier geldt voor een periode van 1 jaar en is tweemaal aaneensluitend verlengbaar met 1 jaar. De aanvraag voor een 1ste of 2de verlenging gebeurt met volgende stukken in bijlage:
 minstens één factuur, niet ouder dan 1 jaar, voor een bedrag van minstens 2 500 euro (btw inbegrepen) dat betrekking heeft op de uitgevoerde werken;
 indien de werken niet afgerond konden worden binnen het vorige tijdschema; een aangepast tijdschema en een verklaring hiervoor.

Controleert IGEMO de werken aan de woning/het gebouw?

Door het aanvragen van een vrijstelling op basis van een stedenbouwkundige vergunning/renovatiedossier geeft de aanvrager toelating om de (geplande en uitgevoerde) werken ter plaatse te controleren.

Kan u nog een derde verlenging van uw vrijstelling op basis van een stedenbouwkundige vergunning of renovatiedossier verkrijgen?

Neen, deze vrijstelling geldt voor een periode van 1 jaar en is slechts tweemaal aaneensluitend verlengbaar met 1 jaar.

naar boven

Uw woning/gebouw wordt gesloopt

Uw woning werd opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister, maar u bent echter in het bezit van een stedenbouwkundige vergunning om deze woning te slopen?

Indien u in het bezit bent van een stedenbouwkundige vergunning tot sloop, kan u een vrijstelling bekomen. Deze vrijstelling geldt voor een periode van 1 jaar. Deze vrijstelling kan echter niet verlengd worden.

Een gesloopte leegstaande woning of een leegstaand gebouw wordt als onbestaande beschouwd en geschrapt uit het leegstandsregister van zodra de werken beëindigd zijn. Zodra uw woning gesloopt is, het puin opgeruimd en de grond gelijkgemaakt werd, dient u bij IGEMO een aanvraag tot schrapping uit het leegstandsregister in.

Vergeet dit niet: de schrapping gaat in op datum van melding dat de werken beëindigd zijn. IGEMO voert een bezoek ter plaatse uit om de sloop te controleren.

Indien u een aanvraag tot schrapping op basis van sloop indient, moet u dan nog extra bewijzen aanleveren?

Indien u een schrappingsaanvraag op basis van sloop indient, mag u steeds bijkomende bewijzen aanleveren. Dit kunnen bijvoorbeeld gedateerde foto’s van het pand tijdens en na de sloop, een verklaring van de sloopfirma dat de werken beëindigd zijn …

naar boven

De houder van het zakelijk recht en vroegere bewoner van de leegstaande woning werd opgenomen in een ouderenvoorziening

Uw moeder/vader/familielid, die werd aangeschreven als houder van het zakelijk recht, heeft deze woning bewoond, maar verblijft nu in een oudervoorziening?

Indien de houder van het zakelijk recht de woning bewoonde en nu in een erkende ouderenvoorziening verblijft, kan deze een vrijstelling verkrijgen voor de eerste aanslag. Hiervoor dient een attest van de erkende ouderenvoorziening aangeleverd te worden.

Kan een vrijstelling op basis van verblijf in een ouderenvoorziening verlengd worden?

Neen, deze vrijstelling geldt voor de eerste aanslag na de opname in het leegstandsregister. U kan hiervoor geen verlenging van de vrijstelling aanvragen.

naar boven

Schrappingsaanvragen.

• U heeft zich laten inschrijven in het bevolkingsregister. Is dit voldoende om geschrapt te worden uit het leegstandsregister?

Neen, een inschrijving is niet voldoende om geschrapt te worden uit het leegstandsregister. Zodra u de woning effectief bewoont, dient u bij IGEMO een schrappingsaanvraag in op basis van bewoning. IGEMO volgt deze bewoning gedurende 6 maanden op. Na deze 6 maanden neemt IGEMO een besluit over uw schrappingsaanvraag. Een inschrijving is enkel een indicatie dat er mogelijke bewoning is.

Komt IGEMO ter plaatse om deze bewoning vast te stellen?

Ja, zodra u een schrappingsaanvraag indient, geeft u toelating aan IGEMO om een huisbezoek uit te voeren zodat IGEMO deze bewoning effectief kan controleren.

Wordt dit huisbezoek vooraf gemeld?

Een eerste controle op bewoning wordt steeds onaangekondigd uitgevoerd. Indien wij de bewoning niet onaangekondigd kunnen vaststellen, plannen wij met u een afspraak in om het huisbezoek vast te stellen. Vergeet dus zeker uw telefoongegevens niet mee te delen bij uw schrappingsaanvraag. U mag steeds aangeven wanneer we het meeste kans hebben om u thuis te treffen.

Wat gebeurt er indien u IGEMO geen toelating geeft om deze bewoning vast te stellen?

Een controle op de effectieve bewoning van het pand is noodzakelijk om een schrapping te kunnen verkrijgen. Indien IGEMO het pand niet mag betreden, zal uw schrappingsaanvraag als ongegrond behandeld worden.

Indien u als eigenaar deze woning bewoont, dient u dan nog extra bewijzen aan te leveren?

U mag IGEMO steeds bewijzen aanleveren die de bewoning van dit pand bewijzen zoals bijvoorbeeld een inschrijvingsbewijs in het bevolkingsregister, een factuur van een verhuisfirma, aansluitingsbewijzen van telefonie/huisvuilophaling/internet/televisie, een bewijs van de brandverzekering van de inboedel …

Indien u deze woning verhuurt, dient u dan nog extra bewijzen aan te leveren?

U mag IGEMO steeds bewijzen aanleveren die de bewoning van dit pand bewijzen zoals bijvoorbeeld een inschrijvingsbewijs in het bevolkingsregister, betalingsbewijs van huurwaarborg en/of huurgelden, een plaatsbeschrijving, een geregistreerd huurcontract, een ontvangstbewijs van de sleuteloverdracht …

Voert IGEMO ook een huisbezoek uit indien dit pand bewoond wordt door een huurder?

Ja, een huisbezoek is noodzakelijk om een schrapping uit het leegstandsregister te kunnen bekomen. U brengt best uw huurder op de hoogte dat de woning opgenomen is in het leegstandsregister en dat hij/zij een bezoek van IGEMO mag verwachten om de bewoning vast te stellen. Noteer op uw schrappingsaanvraag de contactgegevens van uw huurder. Indien de bewoning niet onaangekondigd kan vastgesteld worden, kan IGEMO contact opnemen met uw huurder om een huisbezoek in te plannen.

naar boven

Voor- en nadelen van een opname in het leegstandsregister.

• Heeft de opname in het leegstandsregister voordelen bij verkoop van het pand?

Indien uw woning minder dan 4 jaar geregistreerd is in het leegstandsregister, geniet de koper een vermindering op de heffingsgrondslag van 30 000 euro. Dit voordeel komt neer op 3 000 euro bij een groot beschrijf of 1 500 euro bij een klein beschrijf. Bijkomende voorwaarden zijn dat de woning gerenoveerd wordt en dat iemand binnen 2 jaar na registratie van de aankoopakte de woning gebruikt als hoofdverblijfplaats.

Heeft de opname in het leegstandsregister gevolgen voor de houders van het zakelijk recht?

  • Indien uw woning in het leegstandsregister staat, wordt u na 12 maanden belastingplichtig, tenzij u in aanmerking komt voor een vrijstelling van de belasting of een schrapping uit het leegstandsregister.
  • Indien uw woning minder dan 4 jaar in het register opgenomen is en u leent bij familie of vrienden om renovatiewerken uit te voeren, dan krijgt de persoon die u de lening geeft een jaarlijkse belastingvermindering.
  • Er komt een voorkooprecht op deze woning.
  • Het Sociaal beheersrecht kan toegepast worden op de woning die in het leegstandsregister werd opgenomen.

Wat houdt het voorkooprecht in?

Indien u het leegstaand pand verkoopt en er werd een compromis ondertekend, heeft de VMSW, een sociale huisvestigingsmaatschappij, de gemeente of het OCMW het recht om uw woning aan te kopen tegen de prijs die je overeengekomen bent met de koper. Zij krijgen dus voorrang om het pand aan te kopen.

naar boven

Belastingplicht leegstand

U ontving een akte leegstand. Wordt u onmiddellijk belastingplichtig?

Neen, u wordt pas belastingplichtig 1 jaar na datum opname in het leegstandsregister. U zal de 2000 euro dus niet onmiddellijk dienen te betalen. Deze dient u pas te betalen indien u 1 jaar na datum opname geen vrijstelling of schrapping bekomen hebt.

Wanneer ontvangt u een aanslagbiljet nadat u belastingplichtig geworden bent?

U zal een aanslagbiljet van de gemeente ontvangen ten laatste 30 juni van het jaar volgend op uw datum van belastingplicht. Voorbeeld: Indien u belastingplichtig geworden bent op 1 februari 2015, zal u ten laatste 30 juni 2016 uw aanslagbiljet ontvangen.

Is IGEMO verantwoordelijk voor het heffen van de belastingen?

Neen, indien u belastingplichtig geworden bent, zal IGEMO uw gegevens doorgeven aan de betrokken gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor het heffen van de belastingen.

Loopt het bedrag van de belastingen ook op indien u een vrijstelling toegekend kreeg?

Ja, de belasting vermeerdert met 2000 euro per jaar (tot een maximum van 10 000 euro per jaar), ook al bent u in het bezit van een vrijstelling.
Bijvoorbeeld: u bent vrijgesteld voor de belasting van 1 april 2016 voor een bedrag van 2000 euro. Indien u geen nieuwe vrijstelling of schrapping bekomt voor 1 april 2017, zal u dus belastingplichtig worden voor een bedrag van 4000 euro.

naar boven