Burgemeestersconvenant

Al meer dan 100 bedrijven en verenigingen engageren zich voor het klimaatweb_bedrijven_engagementsveklaring

De gemeenten Berlaar, Bornem, Duffel, Puurs, Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek roepen bedrijven, verenigingen en organisaties op om zich mee achter de gemeentelijke klimaatdoelstellingen te scharen. Bedrijven en organisaties kunnen een engagementsverklaring ondertekenen en zo partner worden van het regionaal klimaatproject.

De bedrijven en organisaties , die een engagementsverklaring ondertekenen, engageren zich om via eigen inspanningen en acties mee te werken aan een klimaatvriendelijke regio. 

Ondertussen hebben al 100 bedrijven een engagementsverklaring ondertekend.

Klik hier voor een overzicht van de bedrijven en organisaties die al een engagementsverklaring ondertekenden.

7 gemeenten uit de regio gaan voor minder CO2

burgemeestersconvenant

Het Burgemeestersconvenant is een initiatief van de Europese Commissie. Het is een oproep naar de lokale besturen om zich vrijwillig te engageren om tegen 2020 de 20  % CO2-reductiedoelstelling van de EU minstens te behalen of zelfs te overtreffen op lokaal niveau.

De gemeenten  Berlaar, Bornem, Duffel, Puurs, Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek ondertekenden op 12 december 2014 samen het burgemeestersconvenant. Tevens werd een regionale samenwerking opgestart voor het verwezenlijken van de doelstellingen van het Burgemeestersconvenant, onder coördinatie van IGEMO.

Met het ondertekenen van het Burgemeestersconvenant engageren lokale besturen zich om de broeikasgasemissies op hun grondgebied te verminderen. Lokale besturen hebben de ambitie om de energie-efficiëntie te helpen verbeteren en om duurzame energieprojecten op te zetten.

Uiteraard is het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen niet alleen een uitdaging voor de gemeente en haar inwoners. Tal van stakeholders in alle maatschappelijke geledingen zijn rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken bij deze doelstelling. Om tot een significante reductie te komen, is samenwerking noodzakelijk tussen lokale en regionale overheden, bedrijven, kennisinstellingen, middenveld en burgers.

Van 21 tot 27 maart 2016 zetten 7 burgemeesters zich persoonlijk in voor het klimaat. De burgemeesters van Berlaar, Bornem, Duffel, Puurs, Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek ondertekenden vorig jaar het Burgemeestersconvenant.

Via kleine, symbolische acties wilden ze de aandacht vestigen op de klimaatproblematiek en iedereen oproepen om zich mee in te zetten om de gemeentelijke klimaatdoelstellingen (20 % reductie van broeikasgassen tegen 2020) te halen.

Bekijk hun persoonlijke acties hier.

Ondertussen hebben al 100 bedrijven een engagementsverklaring ondertekend.

Samenwerking

Om de klimaatuitdagingen ambitieus te kunnen aanpakken, is een bundeling van krachten en middelen tussen verschillende betrokkenen noodzakelijk. Daarom werd een regionale samenwerking opgestart. Dit gebeurt onder coördinatie van IGEMO samen met de Provincie Antwerpen en de distributienetbeheerder Eandis.

Ook samenwerking is daarnaast nodig met diverse actoren en belanghebbenden uit verschillende sectoren. Daarom werd een regionaal platform opgestart waar we diverse stakeholders uit onze regio bijeen brengen om ideeën uit te wisselen en waar nieuwe initiatieven en samenwerkingen vorm kunnen krijgen.

Op 23 juni 2015 vond het eerste regionaal platform plaats in Duffel. Vertegenwoordigers van bedrijven, middenveldorganisaties, overheidsinstanties, scholen, ziekenhuizen … brainstormden over mogelijke klimaatacties. Het was een vruchtbaar overleg waaruit bleek dat er veel bereidheid is bij de verschillende aanwezigen om mee de schouders te zetten onder het klimaatproject.

Klimaatactieplan 

Onder begeleiding van IGEMO stelden de 7 gemeenten een klimaatactieplan met concrete acties op om de CO2-uitstoot op hun grondgebied te verminderen. Dit klimaatactieplan werd goedgekeurd door de gemeenteraden van de 7 gemeenten.

Een nulmeting heeft de broeikasgasuitstoot in kaart gebracht en toont aan dat particuliere woningen, particulier vervoer en bedrijven de grootste bronnen van uitstoot zijn. Na overleg met de gemeentelijke diensten, mandatarissen, een inspraakmoment voor inwoners en diverse gemeentelijke adviesraden werd een actieplan opgesteld. Het resultaat is een breed gedragen klimaatactieplan met maatregelen en acties om de uitstoot van CO2 te verminderen. Het klimaatactieplan werd intussen ook bezorgd aan de Europese Unie.

U kan het klimaatactieplan hier downloaden. 

Partner worden

Zijn energie en duurzaamheid belangrijke thema’s voor je organisatie? Proberen jullie deze thema’s te integreren in jullie werking? Word dan partner en onderteken de engagementsverklaring. Zo geef je een signaal aan je leden en de buitenwereld dat je organisatie duurzaam omgaat met energie. Bovendien toon je aan de gemeente dat je bereid bent samen te werken rond dit thema.

Als partner in het project kan je meewerken aan een klimaatvriendelijke regio. Je organisatie en werking kan haar eigen projecten meer bekendheid geven doordat het wordt opgenomen in de communicatie rond het Burgemeestersconvenant.

Al meer dan 100 bedrijven hebben ondertussen een engagementsverklaring ondertekend. Heb je interesse om een engagementsverklaring te ondertekenen? Dan vind je hieronder alvast een voorbeeld van een engagementsverklaring terug. Heb je interesse, neem dan contact op met IGEMO via leen.seynaeve@igemo.be.

Voorbeeld engagementsverklaring